Vidaus medicininio audito veikla, auditorių vykdomos funkcijos ir teisės

Vidaus medicininį auditą vykdo vidaus medicininio audito grupė (tarnyba, auditorius), kurią suformuoja sveikatos apsaugos sistemos organizacijos vadovas.

Medicinos audito veiklos esminės kryptys sveikatos apsaugos sistemos organizacijoje yra:

 1. Kokybės vadyba įvairiuose lygiuose;
 2. Kokybės gerinimas (pokyčiai);
 3. Pacientų teisės;
 4. Personalo atsakomybė;
 5. Sveikatos priežiūros proceso dokumentavimas;
 6. Sveikatos priežiūros proceso rezultatai.

Medicinos auditorius sudaro darbo planą, atlieka pacientų ir organizacijos darbuotojų apklausas, neatitikčių registravimą ir analizavimą, rengia veiklos ataskaitas ir pateikia jas organizacijos vadovui bei prevencinių ir koregavimo veiksmų įgyvendinimo kontrolei.

Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės apraše yra apibrėžtos vidaus medicinos auditorių funkcijos:

 1. Dalyvauti nustatant įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius;
 2. Rengti vidaus medicininio audito veiklos aprašą;
 3. Pagal įstaigos vadovo nustatytus prioritetus įstaigos vadovui teikti tvirtinti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;
 4. Atlikti planinius vidaus medicininius auditus pagal įstaigos vadovo patvirtintą metinį planą;
 5. Įstaigos vadovo nurodymu atlikti neplaninius vidaus medicininius auditus;
 6. Atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikti įstaigos vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams;
 7. Organizuoti nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlikti jų priežasčių analizę ir įstaigos vadovui siūlyti prevencines priemones;
 8. Renkti ir apibendrinti informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis;
 9. Pagal savo kompetenciją nagrinėti pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikti įstaigos vadovui;
 10. Įstaigos vadovui pavedus, atstovauti įstaigai santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
 11. Dalyvauti rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;
 12. Analizuoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą ir parengti vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą.

Taip pat šiame reikalavimų apraše yra nustatytos ir vidaus medicinos auditorių teisės:

 1. Teisė naudotis įstaigos turima informacija;
 2. Teisė be atskiro įstaigos vadovo nurodymo gauti dokumentus ar jų patvirtintas kopijas, reikalingus vidaus medicininiam auditui atlikti, iš visų audituojamų įstaigos padalinių;
 3. Teisė lankytis darbo vietose ir stebėti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei kitus susijusius procesus;
 4. Teisė prašyti ir gauti rašytinius sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų paaiškinimus, susijusius su atliekamu vidaus medicininiu auditu;
 5. Teisė savarankiškai pasirinkti vidaus medicininio audito procedūras ir būdus.

Vidaus medicininio audito veikla padeda sveikatos priežiūros įstaigai ne tik įvertinti esamą situaciją, bet ir priimti atitinkamus sprendimus, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir įstaigos vidaus kontrolę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.